วันพฤหัส , 2 เมษายน 2020
Breaking News
Home / วีดีโอ / ความคืบหน้าของโครงการ (มาดีนะตุสสลาม)

ความคืบหน้าของโครงการ (มาดีนะตุสสลาม)

มะดีนะตุสสลาม

โครงการมะดีนะตุสสลาม

บนเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ ได้เตรียมที่รองรับในส่วนที่เป็นวากัฟ จำนวน 800 ไร่ เป็นส่วนที่จะสร้างมัสยิดกลางของเมืองมะดีนะตุสสลาม โรงพยาบาล และสถานศึกษาทุกประเภท ประกอบด้วย

  • โซนศูนย์สุขภาพ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 63 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา
  • โซนมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 422 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
  • โซนชุมชน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 126 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา
  • โซนธุรกิจ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 111 ไร่ 3 งาน 43.8 ตารางวา

ปี 2556 – 2558 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 12,483,226.51 บาท ซื้อที่ดินวากัฟในโครงการจำนวน 21 ไร่ 1 งาน 71.8 ตารางวา รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,352,245 บาท แยกเป็นโซน

  • โซนศูนย์สุขภาพ –
  • โซนมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 80.8 ตารางวา
  • โซนชุมชน จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา
  • โซนธุรกิจ จำนวน 3 งาน 19 ตารางวา
  • โซนที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา

ความเป็นมาของโครงการนี้

  ปัตตานีนับเป็นพื้นที่ที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีศักยภาพในด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านภูมิศาสตร์อันเป็นที่ตั้งของจังหวัด ซึ่งมีความเหมาะสมและความพร้อมในการที่จะเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในด้านต่างๆ ของภูมิภาค อาทิเช่น ศูนย์กลางทางการพานิชย์นาวี, อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์, ศูนย์กลางทางด้านศาสนา และการศึกษาอิสลาม ดังที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการพัฒนาที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนนั้นจะต้องมีการพัฒนาร่วมกันในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ศาสนาและจริยธรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจตลอดจนการมีที่อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ เท่านั้นที่จะทำให้การพัฒนาประเทศมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง

     ดังนั้นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เครือข่ายสหกรณ์อิสลาม และมูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศล จึงได้มีความเห็นตรงกันให้มีการจัดตั้งเมืองต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากศักยภาพและบุคลากรที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ ร่วมกับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐและผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากในและนอกประเทศขึ้นภายใต้แนวคิดเมืองต้นแบบ มะดีนะตุสสลาม (นครแห่งสันติภาพ) โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น :

1) ด้านศาสนาและจริยธรรม เพื่อให้ความรู้และเผยแผ่แนวความคิด และหลักการที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามแก่ประชาชนทั่วไป

2) ด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับประชาชนไทยในส่วนอื่นๆของประเทศ

3) ด้านสาธารณสุข เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์, สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่สาธารณชนทั่วไป รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน

4) ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งฝึกฝนอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ยากไร้ในสังคม

5) ด้านสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีความสะดวกสบาย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4, 5 และ 7 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี บนเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ ริมถนนสายเอเชีย 4 เลน ตรงข้ามกับทางเข้าเมืองปัตตานี ด้านถนนรามโกมุท

โครงการต่างๆ ภายใต้มาดีนะตุสสลาม ภายในโครงการเมืองต้นแบบ มะดีนะตุสสลาม (นครแห่งสันติภาพ) จะประกอบด้วยโครงการต้นแบบในการพัฒนาด้านต่างๆของประชาชน อาทิเช่น
1) ด้านการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆ, โรงเรียนนานาชาติ, หอสมุด, ศูนย์วิจัย, ศูนย์ประชุมสถานที่จัดสัมมนา เป็นต้น
2) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลอิสลามศูนย์สุขภาพและสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
3) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย มัสยิด, ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม, ศูนย์อบรมจริยธรรม, พิพิธภัณฑ์
4) ด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า/ศูนย์ฝึกอาชีพ และ Halal Trade Center
5) โครงการที่อยู่อาศัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย หมู่บ้านต้นแบบด้านจริยธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell), การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ,สวนสาธารณะ,ทะเลสาบ หอคอยสูงที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อชมทัศนียภาพของโครงการ ตลอดจนใช้เป็นที่สำหรับดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของเดือนแห่งการถือศีลอด (รอมฎอน) ตามปฏิทินอิสลาม

ความสำคัญของวากัฟและความเชื่อมโยงกับโครงการมะดีนะตุสสลาม : เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการมาดีนะตุสสลามเป็นที่ดินวากัฟ (ศาสนสมบัติ) มีเพียงบางส่วนที่เป็นที่พื้นที่สำหรับดำเนินธุรกิจ อาทิพื้นที่บริเวณหมู่บ้านจัดสรร ในขณะเดียวกันพื้นที่วากัฟส่วนหนึ่งคือส่วนที่ไม่สามารถสร้างรายได้ แต่เป็นพื้นที่สำหรับการให้บริการต่อประชาชน อาทิ โซนมหาวิทยาลัย โซนศูนย์วัฒนธรรมอิสลามและมัสยิด ที่ดินทั้งหมดนี้จดจำนองอยู่กับธนาคารอิสลาม ด้วยสาเหตุที่ได้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อซื้อที่ดินในเบื้องต้น

     ดังนั้นมูลนิธิมะดีนะตุสสลามในฐานะองค์กรที่ดูแลทรัพย์สินวากัฟของโครงการ มีภาระรับผิดชอบที่จะต้องวางแผนหาเงินเพื่อปลอดจำนองที่ดินวากัฟดังกล่าวจากธนาคารอิสลามและจะต้องเตรียมแผนงานที่จะบริหารจัดการที่ดินเหล่านั้นบางส่วนให้เกิดรายได้ มูลนิธิจึงได้กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆจากบุคคลากรหลากหลายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งงานหลักของกิจกรรมวากัฟ คือ – งานข้อมูลและวิชาการ – งานการจัดเก็บ รวบรวม และรักษาทรัพย์สินวากัฟ – งานพัฒนาทรัพย์สินวากัฟให้เกิดรายได้ – งานบริการ และให้ความช่วยเหลือสังคมจากทรัพย์สินวากัฟ – งานประชาสัมพันธ์ – งานบริหารจัดการทั่วไป จากภาระงานต่างๆ เหล่านี้ ทางมูลนิธิได้แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย โครงสร้างการดำเนินงาน ภาระงาน และได้กำหนดแผนงานดำเนินการในแต่ละปีดังรายละเอียดต่อไปนี้

การดำเนินการด้านวากัฟ (Waqaf) : ดำเนินการตาม “วากัฟวิถี” คือ เปิดรับบริจาคทรัพย์ในลักษณะของวากัฟ การดำเนินการโดยวิถีวากัฟ นี้ โครงการได้เตรียมที่รองรับไว้จำนวน 800 ไร่ เป็นส่วนที่จะสร้างมัสยิดกลางของเมืองมะดีนะตุสสลาม โรงพยาบาล และสถานศึกษาทุกประเภท โดยแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ประสงค์จะวากัฟทรัพย์ ตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุด คือ 1 ตารางเมตร โดยคิดเป็นมูลค่าตารางเมตรละ 700 บาท และเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะวากัฟ ทั้งนี้ทางโครงการมีหนังสือสำคัญที่จะมอบให้แก่ผู้วากัฟทรัพย์สินทุกท่าน

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.madinahalsalam.com

About อาดัม มิเดง

อาดัม มิเดง ปัจจุบันทำงาน ดูแลสำนักงาน ธุระการ และ เทคนิค (กราฟฟิกดีไซน์ ตัดต่อวีดีโอต่างๆ) ของสถานีวิทยุ, จัดรายการวิทยุ (ดีเจ) ณ สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม มูลนิธิส่งเสริมจริยรรมปัตตานี FM 97.25 MHz. หรือที่เขาเรียกกันว่า Risalah Radio จัดรายการผ่อนคลายยามบ่าย รายการอนาชีด ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 - 16.00 น. และรายการคุยสบายๆยามบ่าย กับ อ.อนุกุล สนิทพันธ์ ทุกวันอาทิตย์เวลา 17.00 - 18.00 น. ใช้นามนักจัดรายการว่า DJ Peedam

Check Also

บททดสอบ – DJ Peedam 「เนื้อร้อง」

NV บททดสอบ ขับร้องโดย: DJ Peedam อัลบั้ม: 2020 DJ Peedam เนื้อร้อง / ทำนอง : DJ Peedam อาคาเปล่า : Abuyusuf Almenara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *