วันอังคาร , 18 พฤษภาคม 2021
Home / เกี่ยวกับวิทยุรีสาละห์

เกี่ยวกับวิทยุรีสาละห์

สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ วิทยุสาส์นคุณธรรม (Radio Risalah รีสาละห์ เรดิโอ) คลื่นความถี่ FM 97.25 MHz. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาส์นคุณธรรมจริยธรรมของ อัล-อิสลาม เป็นสื่อการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านของชีวิต และนำสันติภาพสู่สังคมอย่างยั่งยืน

จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ ที่พร้อมที่จะสนองความต้องการของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย ไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้มนุษย์ต้องขาดส่วนสำคัญที่ยิ่งกว่าวัตถุไป ก็คือการขาดคุณธรรม จริยธรรม ทำให้มนุษย์เหล่านั้นมีพฤติกรรมที่เสื่อมทราม ซึ่งภาวการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวงจำกัด แต่มันเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก แม้ผู้ศรัทธาเองก็ไม่สามารถหลีกพ้นจากวิกฤติดังกล่าวได้ มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี นับว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างมากซึ่งเป็นองค์กรที่รู้จักใน สังคมและได้รับความเชื่อถือจากสังคมทั้งในและต่างประเทศ จากการที่ทางฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม ทำให้ทางฝ่ายฯจึงได้มีการจัดตั้ง วิทยุสาส์นคุณธรรมขึ้น (อัรริซาละฮฺ) และได้เริ่มกระจายเสียงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เดือน เราะบีอุ้ลเอาวัล ฮศ. 1430 ตรงกับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ผ่านคลื่นความถี่ FM 97.25 MHz. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมต่อสังคมมุสลิมและต่างศาสนิก ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา)